Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Tài liệu

Báo cáo hội thảo thường niên lần 2

Báo cáo Hội thảo Xã hội Dân sự Thường niên Lần thứ 2

Báo cáo Hội thảo Xã hội Dân sự Thường niên Lần thứ 2 – Triết lý phát triển: Bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai.  

Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

Chúng tôi xin cảm ơn những cá nhân đã tham gia vào trả lời bảng hỏi online cũng như đồng ý gặp nhóm nghiên cứu để trả lời phỏng vấn.

Hội thảo thường niên lần thứ nhất - Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá Việt Nam

Hội thảo thường niên lần thứ nhất – Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá Việt Nam

Hội thảo thường niên lần thứ nhất về “vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa” được tổ

Hội & tự do hiệp hội

Cuốn sách này được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Đại sứ quán Ai-len. Cuốn sách được viết dựa trên quan điểm của các tác giả, không

ABC về các quyền dân sự chính trị cơ bản

ABC về các quyền dân sự chính trị cơ bản

Cuốn sách này được thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua quỹ Tín thác Bắc Âu (Nordic Trust Fund). Cuốn sách được viết dựa