Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Giới thiệu PPGW – Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) thành lập năm 1999, là một mạng lưới bao gồm các tổ chức và giới chuyên môn – ví dụ như các nhà tài trợ, đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các nhà nghiên cứu – cùng trao đổi thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, thể chế dân chủ và xã hội dân sự. Nhóm PPWG chào đón và mong muốn làm việc cùng với tất cả những ai quan tâm, mong muốn đóng góp, và chia sẻ thông tin cho mục tiêu của PPWG.

PPWG đóng vai trò là nhóm đối tác, cung cấp những thông tin đầu vào cho Diễn đàn tư vấn Việt Nam (CDG) – một diễn đàn cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, được tổ chức hai lần mỗi năm, và hiện nay là Diễn đàn đối tác phát triển (Vietnam Development Partnership Forum – VDPF).

Sứ mệnh của PPWG là thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam. Những mục tiêu cụ thể của nhóm bao gồm:

  1. Tăng cường sự trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của PPWG.
  2. Vận động và thúc đẩy việc hình thành một môi trường cho phép người dân tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam.
  3. Điều phối thảo luận và tăng cường hiểu biết về kinh nghiệm tham gia của người dân, cũng như chia sẻ những bài học từ các bên khác nhau (gồm: nhà nước, xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà tài trợ).

Nếu bạn muốn nhận thông tin của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, bạn hãy gửi thư đến địa chỉ: ppwgvietnam@gmail.com. Hoặc để nhận thông tin của PPWG qua email, hãy vào địa chỉ sau và làm theo hướng dẫn https://groups.google.com/forum/#!forum/ppwg-vietnam.