Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Giới thiệu PPGW – Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) được thành lập năm 1999 từ một sáng kiến của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) đồng chủ tịch bởi Ngân hàng thế giới (WB) và Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI). PPWG là một mạng lưới hoạt động như một diễn đàn cho các tổ chức, cá nhân – ví dụ như các đối tác phát triển, các cơ quan chính phủ, các tổ chức NGOs, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động xã hội trao đổi thông tin và ý tưởng liên quan đến việc thúc đẩy sự tham gia của người dân và mở rộng không gian xã hội  dân sự.

PPWG hướng tới một xã hội dân sự phát triển nội sinh, gắn với cộng đồng và có năng lực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường ở Việt Nam. Xã hội dân sự phải là giải pháp cho các nhu cầu cấp thiết của người dân và cộng đồng, đặc biệt các nhóm dân cư nghèo, phụ nữ, người khuyết tật, các nhóm thiểu số. Ngoài ra, xã hội dân sự cũng tham gia thảo luận và góp phần vào các vấn đề vĩ mô, chiến lược để tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển xã hội. Xã hội dân sự cần có cách tiếp cận gần gũi, trên tinh thần xây dựng và hợp tác với nhà nước và thị trường. Đồng thời, xã hội dân sự cần duy trì vị thế độc lập, tinh thần phản biện và luôn phục vụ công lý. Xã hội dân sự là một địa hạt đáng tin cậy, minh bạch và bền bỉ để có được sự tin tưởng và tôn trọng từ người dân. Nó có tinh thần công dân để kết nối mọi người và hấp dẫn mọi người ủng hộ, tham gia và trở thành một phần của xã hội dân sự.

Các hoạt động và cơ cấu tổ chức của PPWG:
PPWG-leaflet-FINAL_VIE

Nếu bạn muốn nhận thông tin của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, bạn hãy gửi thư đến địa chỉ: ppwgvietnam@gmail.com. Hoặc để nhận thông tin của PPWG qua email, hãy vào địa chỉ sau và làm theo hướng dẫn https://groups.google.com/forum/#!forum/ppwg-vietnam.