Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân
Mời Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

Mời Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

Tuy xã hội dân sự đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu bên cạnh nhà nước và thị trường, thay đổi qua các thời kỳ khác nhau, nhưng chưa được nghiên cứu, thảo luận một cách khoa học, thấu đáo. Chính vì vậy, Việt Nam đang thiếu một nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc nhằm định hướng phát triển cho xã hội dân sự trong quan hệ với nhà nước và thị trường. Do đó, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG), Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), và Mạng giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET) đồng tổ chức Hội thảo khoa học về “vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam”, dự kiến vào hai ngày 14-15 tháng 4 năm 2016.

Giới thiệu

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào thế giới trên tất cả các lĩnh vực. Từ các cải cách kinh tế dẫn đến những đòi hỏi cải cách về thể chế, trong đó có vai trò của nhà nước và xã hội dân sự (XHDS). Cùng với Hiến pháp 2013, Việt Nam đang xây dựng những bộ luật quan trọng như Luật về hội, Luật tiếp cận thông tin, Luật biểu tình nhằm tạo môi trường pháp lý để người dân thực thi quyền của mình tốt hơn. Những Luật này cũng là nền tảng cho xã hội dân sự phát triển, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của đất nước.

Tuy xã hội dân sự đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu bên cạnh nhà nước và thị trường, thay đổi qua các thời kỳ khác nhau, nhưng chưa được nghiên cứu, thảo luận một cách khoa học, thấu đáo. Chính vì vậy, Việt Nam đang thiếu một nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc nhằm định hướng phát triển cho xã hội dân sự trong quan hệ với nhà nước và thị trường. Do đó, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG), Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), và Mạng giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET) đồng tổ chức Hội thảo khoa học về “vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam”, dự kiến vào hai ngày 14-15 tháng 4 năm 2016.

Mục đích hội thảo

– Tạo một không gian thảo luận học thuật giữa các cơ quan nhà nước, các tác nhân xã hội dân sự, và xã hội về bản chất và vai trò của xã hội dân sự trong bối cảnh Việt Nam
– Cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn cho sư phát triển của XHDS, đặc biệt đóng góp cho quá trình phát triển khung pháp lý liên quan đến xã hội dân sự

Các nội dung dự kiến

Dưới đây là gợi ý của ban tổ chức. Nếu tác giả có nghiên cứu hoặc bài viết hay về các chủ đề liên quan đến vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam, Ban tổ chức sẵn sàng xem xét.
– Xã hội dân sự Việt Nam: đặc điểm hiện nay của XHDS Việt Nam, nhận thức về XHDS ở Việt Nam, định hướng phát triển XHDS trong bối cảnh phát triển của đất nước
– Vai trò của XHDS trong phát triển kinh tế và thị trường: có thể về các chủ đề như vai trò của XHDS trong bảo vệ lợi ích Việt Nam khi tham gia TPP và các hiệp định thương mại khác, trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trong việc bảo vệ quyền người tiêu dùng, hạn chế các tác hại liên quan đến môi trường, vi phạm quyền…
– Quan hệ giữa nhà nước và XHDS: có thể bao gồm các hoạt động vận động chính sách, giám sát nhà nước, hỗ trợ giải quyết các vấn đề của xã hội…

– Vai trò của XHDS trong việc bảo vệ lợi ích của các nhóm yếu thế: có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ, tăng cường năng lực, hoặc trợ giúp pháp lý…

– Vai trò của XHDS trong việc bảo vệ quyền con người: có thể bao gồm sự tham gia của XHDS trong các các cơ chế đa phương (Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu – UPR, Công ước chống mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ – CEDAW), giám sát tình trạng thực thi nhân quyền, hỗ trợ tư pháp, giáo dục nhân quyền…

– Vai trò của XHDS trong bảo vệ đạo đức xã hội, văn hoá và lối sống tử tế: có thể về lý luận, hoặc thực tiễn liên quan đến tầm quan trọng của XHDS trong thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp, giám sát xã hội, hoặc giáo dục cộng đồng

– Vai trò của XHDS trong hội nhập quốc tế: có thể về các chủ để cụ thể như Việt Nam và ASEAN, TPP, kết nối và ngoại giao nhân dân

Mời viết bài tham luận

Ban tổ chức xin thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến chủ đề nêu trên tham gia và đóng góp cho Hội thảo. Các tham luận có thể là các nghiên cứu khoa học, các bài tổng hợp thực tế, hoặc phân tích về một hoạt động, phong trào, hoặc tổ chức xã hội dân sự. Tham luận có thể của một cá nhân, tổ chức, hoặc hợp tác giữa nhiều cá nhân và tổ chức.

Kế hoạch cụ thể

– Bước 1: Gửi tóm tắt đề tài (không quá 1 trang A4) cho ban tổ chức trước 17h00 ngày 21 tháng 1 năm 2016.
– Bước 2: Ban tổ chức sẽ gửi thông báo cho những tác giả có tóm tắt được lựa chọn để phát triển thành bài đầy đủ trước 17h00 ngày 1 tháng 2 năm 2016.
– Bước 3: Những người được mời viết bài đầy đủ sẽ gửi lại bài cho Ban tổ chức trước 17h00 ngày 20 tháng 3 năm 2016.
– Bước 4: Ban tổ chức sẽ gửi thông báo mời những bài có chất lượng trình bày tại hội thảo trước 17h00 ngày 1 tháng 4 năm 2016. Bài nào không được lựa chọn trình bày sẽ được đóng vào kỷ yếu hội thảo.
– Bước 5: Tổ chức hội thảo ở Hà Nội, dự kiến vào ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016.
Mọi chi phí liên quan đến khách mời (đi lại, ăn ở trong thời gian hội thảo) sẽ được chi trả bởi Ban tổ chức.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Hội thảo và cách tham gia hội thảo, xin liên hệ chị Trần Chung Châu tại địa chỉ email: ppwgvietnam@gmail.com hoặc điện thoại: 0084 4 6273 7933.

Mọi Tóm tắt đề tài xin gửi về địa chỉ email: ppwgvietnam@gmail.com

Thay mặt ban tổ chức,
Lê Quang Bình
Chủ tịch PPWG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *